இந்த தமிழகத்தில் 1,84,000 பேருக்கு எய்ட்ஸ்!

.
தமிழகத்தில
ஒரலட்சத்து 84 ஆயிரமபேருக்கஎய்ட்ஸநோயஉள்ளதகண்டறியப்பட்டுள்ளது எ‌ன்று தமிழ்நாடஎய்ட்ஸகட்டுப்பாட்டமையம் தெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளது.

தமிழகத்திலஎய்ட்ஸநோயபரவுவததடுக்விழிப்புணர்வஏற்படுத்துதல், எய்ட்ஸநோயாளிகளமீதகவனமசெலுத்துதலபோன்பணிகளில், ‘தமிழ்நாடஎய்ட்ஸகட்டுப்பாட்டமையம்' ஈடுபட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 1ஆமதேதி, உலஎய்ட்ஸதினத்தையொட்டி இந்மையமவெளியிட்அறிக்கையில், தமிழகத்தில் 2 ஆண்டுக்கஒரமுறஎய்ட்ஸநோயாளிகளஎண்ணிக்ககணக்கெடுக்கப்படுகிறது. கடந்த 2007ஆமஆண்டகணக்கெடுப்புப்படி, தமிழகத்திலஒரலட்சத்து 84 ஆயிரமஎய்ட்ஸநோயாளிகளஉள்ளனர்.

கோவையில் 6 ஆயிரமபேரஉள்ளனர். அதசமயம், எச்.ஐ.ி தடுப்பு, சிகிச்சை, ஆதரவமற்றுமபராமரிப்பசேவவழங்குவதிலதமிழகமமுன்மாதிரியாஉள்ளது.

சென்டினலகணக்கெடுப்பு, மத்திசுகாதாதுறையினகணக்கெடுப்பதகவலின்படி தமிழ்நாட்டிலஎச்.ஐ.ி. தாக்கத்தினஅளவு 2001ஆமஆண்டு 1.13 சதவீதமாஇருந்தது. இது, 2007ஆண்டு 0.25 சதவீதமாகுறைந்துள்ளது. தமிழஅரசினதொடரதடுப்பபணிகளஇதற்ககாரணம்.

இளைஞர்களிடையஎய்ட்ஸதடுப்பவிழிப்புணர்வஏற்படுத்துவதற்காக 986 கல்லூரிகளிலசெஞ்சுருளசங்கமஅமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், 57 ஆயிரமமாணவர்களசேர்ந்துள்ளனர்.

எச்.ஐ.ி. உள்ளவர்களுக்கசிகிச்சஅளிப்பதற்காமாநிலமமுழுவதும் 36 ஏ.ஆர்.ி மையங்களஉள்ளன. இவற்றில், கடந்அக்டோபரகணக்குப்படி 38,390 பேரதொடரசிகிச்சபெற்றவருகின்றனர் எ‌ன்று அ‌ந்த அறிக்கையிலகூறப்பட்டுள்ளது.

.படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்