நோ‌ய்களை‌ப் பர‌ப்புவ‌தி‌ல் கொசு‌வி‌ற்கு இர‌ண்டா‌ம் இட‌ம்

நோ‌ய்க‌ள் ப‌ல்வேறு ‌வித‌ங்க‌ளி‌ல் ம‌னித‌ர்களை‌த் தா‌க்கு‌கிறது. த‌ண்‌ணீ‌ர், கா‌ற்று, உணவு, பழ‌க்க வழ‌க்க‌ங்க‌ள் என பல வகைக‌ளி‌ல் நோ‌ய்களை நா‌ம் உடலு‌க்கு‌ள் செ‌ல்ல அனும‌தி‌க்‌கிறோ‌ம்.

பொதுவாக நோ‌ய்களை பர‌ப்புவ‌தி‌ல் த‌ண்‌ணீ‌ர்தா‌ன் முத‌லிட‌ம் ‌பிடி‌க்‌கிறது. இர‌ண்டாவது இட‌த்தை கொசு ‌பிடி‌த்து‌ள்ளது.

டெ‌ங்கு கா‌ய்‌ச்ச‌ல், ம‌ஞ்ச‌ள் காமாலை போ‌ன்ற பய‌ங்கர ‌வியா‌திகளை கொசு‌க்க‌ள் பர‌ப்பு‌கி‌ன்றன. இது ம‌ட்டும‌ல்லாம‌ல் ப‌ல்வேறு ‌விதமான வைர‌ஸ்களை பர‌ப்புவத‌ன் மூல‌ம் வேறு ‌சில ‌வியா‌திக‌ள் தொ‌ற்றவு‌ம் கொசு‌க்களே‌க் காரணமாகவு‌ம் உ‌ள்ளன.

கொசு‌க்களா‌‌ல் ம‌‌னித இன‌ம் ப‌ல்வேறு இ‌ன்ன‌ல்களை அனுப‌வி‌த்து வரு‌கிறது. உல‌கி‌ல் 40 ‌விழு‌க்கா‌ட்டு ம‌க்களு‌க்கு டெ‌ங்கு கா‌ய்‌ச்ச‌ல் கொசு‌க்க‌ள் மூலமாக‌ப் பரவு‌கிறது.

இதுபோ‌ன்ற அ‌தி பய‌ங்கரமான உ‌யி‌ரின‌மான கொசுவை ஒ‌ழி‌ப்பத‌ற்கான ப‌ல்வேறு ஆ‌ய்வுக‌ள் தொட‌ர்‌ந்து நட‌ந்து வரு‌கிறது எ‌ன்பது கு‌றி‌ப்‌பிட‌த்த‌க்கது.

ஓட்டுப்போட என்னை அழுத்து


Best Blogger Gadgets

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

படிக்க வந்த நண்பர்களெல்லாம் ஒட்டு போட்டுட்டு போங்களே!!

இந்த இடுகை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் வாக்களிக்கவும்.


தமிழ்மணத்தில் ஆதரவு வாக்களிக்க உள்ள கருவிபட்டையில் மேல்நோக்கியுள்ள கைவிரலை சொடுக்கவும்